1.99
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

23.35%
งานโครงสร้าง - 49%
งานสถาปัตยกรรม - 4%
งานระบบประกอบอาคาร - 4%